journ

Teknologi

 • Ingen kategorier
 • Eg har forska på teknologiens rolle i menneskelivet sidan starten av doktorgradsstudiet mitt i 1997, og i løpet av alle desse åra har eg lagt merke til at digitale teknologiske nettverk tek over fleire og fleire aspekt ved kommunikasjonen. Kunstig intelligens er eit spesielt interessant og farleg fenomen. Det er viktig at universitetet har ei fagleg sterk forståing av slike tekniske ordningskrefter.


  Ungdommar er teknologiske deterministar

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Den teknologiske utviklinga er grunnleggande open. Ungdommar som torer å utfordra dei sosiale medienes tvangstrøye kan utgjera ei veldig kraft.   Dei fleste ele­var på vidare­gå­ande sku­lar er på eit sta­dium i livet der dei enno ikkje har reflek­tert noko sær­leg over tek­no­logi­ut­vik­linga, og sine eigne val­mog­leg­hei­ter når det gjeld medie­åt­ferd. Ung­dom­mane er stort sett tek­no­lo­gi­en­tu­si­as­tar, […]

  Teknologiar er moralske aktørar

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Teknologiar har si eiga meining gjennom å vera samtalepartnarar for menneska. Dette kan dagens Holbergpris-vinnar lære oss. Jon Elster synest ikkje det bra at Bruno Latour får Holbergprisen 2013. I Aftenposten 24. april formulerer Elster sin skepsis, og skriv blant anna «Hva betyr det at bjørketre og slimålen, for eksempel, «lager sin egen mening». Kanskje […]

  Smarttelefonen lagar revolusjon

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Mobiltelefonen har store muligheiter for å laga medierevolusjon i Norge, særleg dersom GPS-lokalisering blir tatt meir kreativt i bruk. Medie- og elektronikkbransjen posisjonerer seg heile tida i forhold til mobiletelefonen sin rolle som multimedieapparat. Folk etterkvart kan både senda og motta alle slags former for lyd, bilete, tekst og grafikk over nettverket. Dette kan bli […]

  Sentralen og det norske nervesystemet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]

  Radioen og det lydlege (hovudoppgåve)

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Dersom eg misser radioapparatet på golvet gjev det lyd frå seg, men i normal bruk kjem lydane gjennom apparatet utan å ha dei verkelege kjeldene sine i mitt nærvere. Radioprogramma skuldast at den lydlege dimensjonen i visse hendingar vert formidla frå eit uklart der gjennom ein sanseteknologi til min lokale omgjevnad her, slik at eg […]

  Norsk radio på pauseknapp

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Den danske radiosjefen sin strategi inneber ei dristig fornying av radiomediet, mens Vasaasen sin strategi inneber at slik fornying neppe vil finna stad i Norge i hans sjefstid. Lonsmann ynskjer å utvikla radio som eit tredelt fenoment: 1) Som eit massemedium med høgkvalitetsinnhald, med full uavhengigheit frå kommersielle interesser. 2) Som eit gruppemedium i kobling […]

  Nei, det er ikkje ein Facebookrevolusjon

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Det tristaste eg har lest om storhendingane i Tunisia, Egypt og Libya er nyordet ”Facebookrevolusjon”. Tanken bak ordet er at Facebook var så viktig for koordineringa av møte og protesthandlingar på Tarhirplassen i Kairo, at det forandra verkelegheita i Egypt. Facebookrevolusjonen har blitt proklamert i mange norske medier, og blitt grundig analysert i New York […]

  Medieavhengig i Amerika

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Mitt mål var Niagarafossen. Eg leigde ein Chevrolet Suburban i Brooklyn, og kryssa austkysten frå New York til Toronto, med to stopp ved fossen. I fire dagar køyrde eg gjennom den amerikanske kvardagen med handa på rattet og blikket skiftande mellom veg og bakspegel. Sidan dette berre var ein svipptur vart erkjennelsane mine likeeins. Sonderingane […]

  Fjernsyn: det personlege mediet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  På 1960-talet laga den kanadiske medieforskaren Marshall McLuhan stor furore ved å omfavna fjernsynet som ein heilt naturleg del av den sosiale og sanselege omgjevnaden. Han meinte at fjernsynets lydar og levande bilete skapte eit spesielt sterkt personleg engasjement hjå publikum. Det dreier seg om at andlet, kroppar og stemmer er utgangspunktet for kommunikasjonen, og […]

  Framtidas mediestøtte

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Sats på ein kombinasjon av konserverande støtte til papiraviser og etablerande støtte til mobile digitalmedier! I inn­leg­get ”Gi avi­sene slutt­pakke” i E24 og Vox Pub­lica 15. april viser Erling Dokk Holm kor flink han er til å ta tren­den på pul­sen. Han skriv: ”Det er ingen dris­tig spå­dom å anta at en rekke papir­avi­ser i løpet av de neste […]