Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Artikkel" på larsnyre.no.

Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Amplifonprosjektet består av empiriske sonderinger i retning av et nytt radiomedium  som anvender de beste av de digitale mulighetene. Prototypene vi lager er basert på klassisk radiojournalistikk, men vi anvender lokasjonsorientering, sosiale medier-interaksjon og intelligent brukerprofilering, og vi henvender oss først og fremst til folk som bruker øretelefoner i bymessige omgivelser. Amplifon kan tenkes å […]

Kritisk tillit til journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Vert du ofte irritert over ting du ser og høyrer i media? Slik irritasjon kan nokon gonger vera vag og retningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mistillit. Du bør kanalisera irritasjonen din i ei konstruktiv retning, og dette essayet syner fram ein muligheit. Media pro­du­se­rer ein ver­ke­leg­heits­ef­fekt gjen­nom alle sine opp­slag og repor­ta­sjar, […]

Opprop mot samtidsopportunisme

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Det har vorte legitimt å ha mange motstridande meiningar samstundes. Har opportunismen vunne over dei samanhengande ideologiane? I 1998 er så mange velutdanna menneske på veg oppover i yrkeslivet at dei kunne ha påverka den politiske dagsorden i Noreg dersom dei klarte å utvikla eit alternativ til dei rådande intellektuelle normene. Utdanningsgenerasjonen frå byrjinga av […]

Prinsipp for massedialog i norsk radio

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Nye medium skapar revolusjon, blir det hevda. Mobiltelefonen og Internettet gjev folk større kontroll over mediekvardagen sin, og dei kan difor oppføra seg meir sjølvstendig og fritt enn i gamle dagar. Viss dette er sant; korleis kan det slå ut i norsk radio i framtida? På eit nivå er det ingen tvil om at dei […]

Nye medier, gammeldags journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Det kan se ut til at nye medieteknologier som Internett og mobiltelefon vitaliserer demokratiet, i det minste er dette et håp blant medieaktivister, intellektuelle og politisk engasjerte medieforskere. Framtidsoptimismen er sterk, og viljen til å ta i bruk nye muligheter er tydelig i alternative journalistiske prosjekter som www.indymedia.org. Og det virker rimelig å koble massemediene […]

Lokaljournalistikk for mobilen (forskingsartikkel)

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Papir vert tradisjonelt oppfatta som standardteknologien for lokaljournalistikken, sjølv om det har funnest radio og tv-kanalar i mange tiår, alle med eigne teknologiar for presentasjon og distribusjon av journalistiske produkt. Lokaljournalistikken har i liten grad flytta seg over i dei nye media, der nettlesaren er mest etablert, og smarttelefonen og nettbrettet seglar opp. Den journalistiske […]

Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Kan papiravisa verkeleg leggast ned? Korleis vil lokalaviser måtta vera dersom alle saker skal skrivast til nett, med kommentarfelt, interaktiv grafikk og video blant dei nye verkemidla? Eg har spurt ni redaksjonelle medarbeidarar i lokalavisa Hordaland på Voss. Redaksjonen er skeptisk til å legga ned papiravisa, men klarer likevel å komma med konkrete forslag til […]

Journalisten som teknologisk determinist

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Note: Teksten er basert på et forskingsprosjekt utført våren og sommeren 2007 med Dag Elgesem som prosjektleder og Brita Ytre-Arne som vitenskapelig assistent. Prosjektet fikk støtte fra Rådet for anvendt medieforsking. Journalister har en pragmatisk tilnærming til teknologi. I sin enkleste form viser den seg ved at de teknologiene som styrker profesjonen, blir oppfattet positivt, […]

Mediumteori

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

I løpet av det 20. århundret vart vestlege samfunn sterkt prega av elektroniske medier. Ved fyrste augekast er det kontakten med skjermar og kamera, høgtalarar og mikrofonar, mus, tastatur og telefon som pregar informasjonsoverføringa. Og utan denne fyrste teknologiske kontakten ville ikkje menneska kunna hatt kontakt med kvarandre gjennom mediene. Forskarblikket bør dvela ved denne […]

Sentralen og det norske nervesystemet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]