Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Vox Publica" på larsnyre.no.

Kritisk tillit til journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Vert du ofte irritert over ting du ser og høyrer i media? Slik irritasjon kan nokon gonger vera vag og retningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mistillit. Du bør kanalisera irritasjonen din i ei konstruktiv retning, og dette essayet syner fram ein muligheit. Media pro­du­se­rer ein ver­ke­leg­heits­ef­fekt gjen­nom alle sine opp­slag og repor­ta­sjar, […]

Skjer det en googlisering av journalistikken?

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


De er avhengige og ikke alltid like kunnskapsrike: Rapport fra undersøkelse om norske journalisters bruk av søkemotorer. I 2007 fore­tok vi en under­sø­kelse av bru­ken av søke­mo­to­rer blant jour­na­lis­ter i Norge. Det var en kva­li­ta­tiv under­sø­kelse hvor vi inter­vjuet 32 jour­na­lis­ter i ulike typer medier: lokal­avi­ser, radio, nasjo­nale papir­avi­ser, nett­avi­ser og fjern­syn. For­må­let var å finne ut mer […]

Vinter og kaldt i norsk journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


I januar besøkte eg ti norske redaksjonar på ei veke, og fekk eit lynkurs i framtidsangst. Både fors­ka­rar og jour­na­lis­tar stre­var med å for­stå kva som skjer med jour­na­lis­tik­ken som pro­fe­sjon i vår tid. Net­tet har blitt ein vik­tig pub­li­se­rings­ka­nal, men sjølv om alle mediene bru­kar store pen­gar på å vera jour­na­lis­tisk til sta­des på net­tet, så er […]

Ungdommar er teknologiske deterministar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den teknologiske utviklinga er grunnleggande open. Ungdommar som torer å utfordra dei sosiale medienes tvangstrøye kan utgjera ei veldig kraft.   Dei fleste ele­var på vidare­gå­ande sku­lar er på eit sta­dium i livet der dei enno ikkje har reflek­tert noko sær­leg over tek­no­logi­ut­vik­linga, og sine eigne val­mog­leg­hei­ter når det gjeld medie­åt­ferd. Ung­dom­mane er stort sett tek­no­lo­gi­en­tu­si­as­tar, […]

Journalisten som teknologisk determinist

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Journalister har en instrumentell tilnærming til teknologi. I sin enkleste form viser den seg ved at de teknologiene som ser ut til å styrke profesjonen blir oppfattet positivt, mens de som ser ut til å svekke den blir oppfattet negativt. Vi inter­vjuet 32 norske jour­na­lis­ter i 2007, og våre infor­man­ter mente da at infor­ma­sjons­søk på Google […]

Framtidas mediestøtte

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sats på ein kombinasjon av konserverande støtte til papiraviser og etablerande støtte til mobile digitalmedier! I inn­leg­get ”Gi avi­sene slutt­pakke” i E24 og Vox Pub­lica 15. april viser Erling Dokk Holm kor flink han er til å ta tren­den på pul­sen. Han skriv: ”Det er ingen dris­tig spå­dom å anta at en rekke papir­avi­ser i løpet av de neste […]

Clay Shirky i Bergen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Internettguruen Clay Shirky passar perfekt inn i si tid. Men har han noko å fara med? Den glo­bale riks­syn­sa­ren Clay Shirky kom til Ber­gen tors­dag 27. okto­ber. New­york­e­ren er eks­pert på inter­nett, og 300 medie­men­neske lytta nys­gjer­rig til han i Grieg­hal­len. Job­bane deira avheng av kva som skjer, og difor vil dei så gjerne for­stå det. Denne […]