journ

Mediedesign

 • Ingen kategorier
 • Karl Marx sa at forskaren ikkje berre kan tolka verda; han må forandra verda direkte. Medieforskarar kan ikkje berre analysera media, me må skapa nye media. Eg ynskjer å læra så mykje som råd om samanhengen mellom medieteknologi, innhaldsproduksjon og menneskeleg erfaring. Kvar prototype me lager fortel oss endå meir om kva som ikkje verkar, og litegrann om kva som er verdt å gå vidare med.


  Mobilen som distribusjonskanal for hyperlokal jounalistikk

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Samandrag: Med Veven har avisa fått nettsida som den viktigaste vegen ut til brukarane, og den mobile versjonen vert gjerne lest like ofte som den som ein finn på standard nettlesarar. I denne konteksten er det eit behov for avisene å utvikle nye produkt, der brukarane får tilgang til eller vert lokka til innhaldet på […]

  Mediedesign langs Bybanen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Det er rart at det ikkje vert produsert skikkeleg live-radio til mobilen. Her finst det eit stort ubrukt potensial for nyheiter, trafikkmeldingar og anna stoff, og dette kunne vore eit supplement til DAB-radio. Eg er opptatt av den lyttinga som føregår mens folk går eller tek kollektivtransport dit dei skal. Det kan til dømes vera […]

  Journalistikk for smartklokker

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Studentar ved UiB har laga prototypar på nye medier for Samsung smartklokke og bluetooth-høyretelefonar. Korte videofilmar viser korleis dei er meint å fungera. I januar byrja det elleve studentar på kurset Journalistiske mobilapplikasjonar. Dette kurset er utviklingsorientert, med samarbeid i tre grupper. Studentane fekk i oppdrag å laga eit journalistisk lydmedium for smartklokker, der brukarane […]

  Tilhører. En prototype på fremtidens omsluttende radio

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Sammendrag Artikkelen presenterer en ny lydsjanger, sonisk vekslende virkelighet, med utgangspunkt i det lokative lydmediet «Tilhører». Tilhører er både et lydkunstprosjekt og et forsøk med mikroposisjonering. Tilhører utsetter brukerne for en omsluttende lydopplevelse gjennom støydempende hodetelefoner. Brukerens bevegelser påvirker hvordan lydbildet spilles av og innvirker på hvordan et fortellende forløp utvikler seg og presenteres for […]

  Verdiskaping i Media City

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Media City Bergen vert montert bit for bit. Handverkarar byggjer om bygningane slik at dei kan husa mediefolka. Teknikarane lagar datanettverk som skal halda orden på all informasjonen, og journalistane lagar (godt) innhald akkurat som får. Øvst i tårnet skal det snart sitja leiarar og forsøka å styra den verdiskapinga som kjem ut av det […]

  Forsking i Media City Bergen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Ordet ”innovasjon” vert hyppig brukt i samband med forsking på nye medium, men ”design” er faktisk viktigare. Media City Bergen startar opp i 2017, og det trengst ei begrepsavklaring. Rektor Dag Rune Olsen og SV-dekan Knut Helland vil at universitetet skal ”utvikle et senter for forskningsdrevet innovasjon innen journalistikk og teknologi, i samarbeid med mediehusene […]

  Ordsky for lokale fakta

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Ordskyer kan fortelja oss kva som er viktig i tekstar. Kan dei fortelje oss kva som er viktig på stader òg? Ordskyer er ein visuell presentasjon av ord som førekjem i ein tekst eller i ei samling av tekstar. Dei er laga slik at dei orda som førekjem oftast eller på andre måtar vert sett […]

  Medieforsking kan trygga mediemangfaldet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Vilkåra for kvalitetsjournalistikk i Noreg er dårlege, og akademia bør verta meir aktivt involvert i vidareutviklinga av samfunnsoppdraget. Mangfaldsutvalget bør utgreia denne muligheita som del av arbeidet sitt. Eit ekte problem Den norske offentlegheita har eit ekte problem, noko nedskjæringa i Bergens Tidende hausten 2015 viser godt. Sakte, men sikkert går kuttinga av redaksjonelle ressursar […]

  Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Verdiskapinga i den norske mediesektoren kunne vore større. For å hanskast med utfordringane bør ein satsa sterkare på forskingsbasert produksjon av redaksjonell medieteknologi. Det trengst medieforsking som har som mål å laga nye medium, og som dermed ser framover i tid. Ein slik strategi står i kontrast til etablert medievitskap, som leverer historiske, sosiologiske og […]

  Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Amplifonprosjektet består av empiriske sonderinger i retning av et nytt radiomedium  som anvender de beste av de digitale mulighetene. Prototypene vi lager er basert på klassisk radiojournalistikk, men vi anvender lokasjonsorientering, sosiale medier-interaksjon og intelligent brukerprofilering, og vi henvender oss først og fremst til folk som bruker øretelefoner i bymessige omgivelser. Amplifon kan tenkes å […]