media

Mediedesign


 • Ingen kategorier
 • Media dreier seg om endringar i forholdet mellom menneske og teknologiar. Kvart medium er basert på ei viss samansetjing av materielle komponentar utifrå skala, tempo og mønster. Denne samansetjinga påverkar kva kommunikasjon som er mogeleg mellom menneska. Forskarar kan manipulera desse komponentane, bygga prototypar, testa dei ut og rapportera om kor brukbare dei er.


  Verdiskaping i Media City

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Media City Bergen vert montert bit for bit. Handverkarar byggjer om bygningane slik at dei kan husa mediefolka. Teknikarane lagar datanettverk som skal halda orden på all informasjonen, og journalistane lagar (godt) innhald akkurat som får. Øvst i tårnet skal det snart sitja leiarar og forsøka å styra den verdiskapinga som kjem ut av det […]

  Forsking i Media City Bergen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Ordet ”innovasjon” vert hyppig brukt i samband med forsking på nye medium, men ”design” er faktisk viktigare. Media City Bergen startar opp i 2017, og det trengst ei begrepsavklaring. Rektor Dag Rune Olsen og SV-dekan Knut Helland vil at universitetet skal ”utvikle et senter for forskningsdrevet innovasjon innen journalistikk og teknologi, i samarbeid med mediehusene […]

  Ordsky for lokale fakta

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Ordskyer kan fortelja oss kva som er viktig i tekstar. Kan dei fortelje oss kva som er viktig på stader òg? Ordskyer er ein visuell presentasjon av ord som førekjem i ein tekst eller i ei samling av tekstar. Dei er laga slik at dei orda som førekjem oftast eller på andre måtar vert sett […]

  Medieforsking kan trygga mediemangfaldet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Vilkåra for kvalitetsjournalistikk i Noreg er dårlege, og akademia bør verta meir aktivt involvert i vidareutviklinga av samfunnsoppdraget. Mangfaldsutvalget bør utgreia denne muligheita som del av arbeidet sitt. Eit ekte problem Den norske offentlegheita har eit ekte problem, noko nedskjæringa i Bergens Tidende hausten 2015 viser godt. Sakte, men sikkert går kuttinga av redaksjonelle ressursar […]

  Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Verdiskapinga i den norske mediesektoren kunne vore større. For å hanskast med utfordringane bør ein satsa sterkare på forskingsbasert produksjon av redaksjonell medieteknologi. Det trengst medieforsking som har som mål å laga nye medium, og som dermed ser framover i tid. Ein slik strategi står i kontrast til etablert medievitskap, som leverer historiske, sosiologiske og […]

  Amplifon. På sporet av et mer intelligent radiomedium

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Amplifonprosjektet består av empiriske sonderinger i retning av et nytt radiomedium  som anvender de beste av de digitale mulighetene. Prototypene vi lager er basert på klassisk radiojournalistikk, men vi anvender lokasjonsorientering, sosiale medier-interaksjon og intelligent brukerprofilering, og vi henvender oss først og fremst til folk som bruker øretelefoner i bymessige omgivelser. Amplifon kan tenkes å […]

  Børs mot katedral i mediebyen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Studentane må tenkja over kvifor dei vil ta ei universitetsbasert medieutdanning. Den praktiske medieutdanninga ved Universitetet i Bergen skal flytta saman med mediebransjen i Bergen Media City frå 2017. Når børs og katedral kjem under same tak, er det lett å tenkja at børsen vil ta mest plass, og at dei akademiske verdiane vert dytta […]

  Offentleg mediedesign

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Kva er den vesentlegaste medieforskinga fram mot 2020? Svaret er forskingsbasert mediedesign. Her er det offentleg tilsette medieforskarar som lagar eit komplett medium, med grensesnitt, prosedyrar for redaksjonelt innhald, og ein invitasjon til ei viss form for sosial interaksjon. Forskarar har allereie byrja å arbeida direkte med verkelegheita, og det finst gode eksempel på konkrete […]

  Prinsipp for massedialog i norsk radio

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Nye medium skapar revolusjon, blir det hevda. Mobiltelefonen og Internettet gjev folk større kontroll over mediekvardagen sin, og dei kan difor oppføra seg meir sjølvstendig og fritt enn i gamle dagar. Viss dette er sant; korleis kan det slå ut i norsk radio i framtida? På eit nivå er det ingen tvil om at dei […]

  Vi treng forsking, ikkje innovasjon

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Nye medier handlar om meir enn mobiltrendar og graden av økonomisk suksess for VG+. Mediesamfunnet treng den typen langvarige, kjedelege og grundige undersøkingar som berre universitet og høgskular kan tilby. Eg er på forskingsreise til Amsterdam saman med gode kollegaer, og på torsdag hadde me meldt oss på konferansen”Wireless Stories. New media in public space” […]