media

Mediedesign


  • Ingen kategorier
  • Media dreier seg om endringar i forholdet mellom menneske og teknologiar. Kvart medium er basert på ei viss samansetjing av materielle komponentar utifrå skala, tempo og mønster. Denne samansetjinga påverkar kva kommunikasjon som er mogeleg mellom menneska. Forskarar kan manipulera desse komponentane, bygga prototypar, testa dei ut og rapportera om kor brukbare dei er.


    Sats på mediedesign!

    Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

    Samfunnsoppdraget til medievitskapen i Norge utvidar seg sakte men sikkert i retning av ”mediedesign”. Dette er ein metode for å bygga eit heilt medium i forskingslaboratoriet, uavhengig av mediebransjens krefter. Slike tilnærmingar har tradisjonelt vore heilt marginale. Utvikling av nye medium skjer hovudsakleg ute i medieindustrien, og i liten grad i norske universitetsmiljø. Men det […]