Lista viser alle tekstar sortert under emnet "Radio" på larsnyre.no.

Språkrørsler i radio

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den kvardagslege forståinga av radiotale liknar meir på musikkoppleving enn på lesing av tekstar. Å snakka dreier seg om å utøva ein retorikk der klangen frå stemmer og personlegdomar er fundamentet for samforståing. Å lytta er like mykje eit levande, kroppsleg forhold som ein intellektuell og rasjonell prosess. Snakkinga er så kvardagsleg at både sosio-materielle […]

Retorisk spontanitet og kontroll

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Artikkelen drøfter forholdet mellom spontan og konvensjonell språkbruk i radio og fjernsyn utfra begrepene kairos og retorisk situasjon, og utfra en motstilling av Foucaults begrep om kontrollregimer og Merleau-Pontys begrep om instruktiv spontanitet. Det er en tese i artikkelen at talens overbevisningskraft er aller sterkest når den er ukontrollert, når den talende ikke helt vet […]

P4 er ikkje uerstatteleg

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


HVEM TAR FEIL? Valgerd … eller 2 millioner nordmenn, står det i annonsa som P4-konsernet trykker i dagsavisene no i jula. Det retoriske poenget er at stasjonen har sterk støtte i folkedjupet. Men det er ein tilsnikelse av P4 å hevda at den er ei «folkekjær mediebedrift» berre fordi den har høg lyttaroppslutnad. Det som […]

Truverde på spel

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Då Åsne Seierstad kasta seg mot bakken midt under tv-opptak i Bagdad, vart krigen røyndom for alvor. Den profesjonelle roa var borte. I staden såg vi ei redd jente. For sjåartala sin del kunne ingen produsent ha planlagt det betre. I moderne kringkasting baserer truverdet seg på personlegdom. Det er eit skjørt forhold. Åsne Seierstad […]

Sentralen og det norske nervesystemet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]

Norsk radio på pauseknapp

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den danske radiosjefen sin strategi inneber ei dristig fornying av radiomediet, mens Vasaasen sin strategi inneber at slik fornying neppe vil finna stad i Norge i hans sjefstid. Lonsmann ynskjer å utvikla radio som eit tredelt fenoment: 1) Som eit massemedium med høgkvalitetsinnhald, med full uavhengigheit frå kommersielle interesser. 2) Som eit gruppemedium i kobling […]

Kanal 24 er ei lirekasse

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Arne Krumsvik står og sveivar. Ei lirekasse er utan rom for improvisasjon og individuelt talent, sidan alt jo er automatisert og basert på gjentaking. På Kanal 24 bryt musikken inn i talen og forstyrrer alle logiske samanhengar, og talen bryt inn i musikken og forstyrrer rytmen og flyten. Men ingen i Kanal 24 let seg […]

Folket på TV

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forstyrrar det samfunnsdebatten at vanlege folk deltek meir i mediene? I kronikken «Folkevandringen inn i mediene» (10. oktober) formidlar Espen Ytreberg det enkle faktum at «hele 38 prosent av Norges befolkning fra 9 år og oppover har deltatt på TV minst én gang». Ytreberg har bevis for mistanken om at det er store endringar på […]