Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Essay" på larsnyre.no.

(1:8) Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Utviklinga av medier og IKT er prega av permanent innovasjon og stadige kontroversar i offentlegheita. Optimistar meiner vi har det betre enn nokonsinne før, medan pessimistar meiner vi vert framandgjorte og mistar kontrollen. I dette essayet følgjer eg den pessimistiske vegen.

Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Marshall McLuhan sa allerede på 1960-tallet at medieforskerne må flytte fra elfenbenstårnet til kontrolltårnet, men de sitter fortsatt i vinduet og observerer. Jeg synes det er på tide å bygge et kontrolltårn nå. Mediesamfunnet preges av en akkumulert teknologiutvikling som er hinsides menneskelig kontroll, der elektronikk, digitale data, kunstig intelligens og automatisering bare er noen […]

Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Verdiskapinga i den norske mediesektoren kunne vore større. For å hanskast med utfordringane bør ein satsa sterkare på forskingsbasert produksjon av redaksjonell medieteknologi. Det trengst medieforsking som har som mål å laga nye medium, og som dermed ser framover i tid. Ein slik strategi står i kontrast til etablert medievitskap, som leverer historiske, sosiologiske og […]

Språkrørsler i radio

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den kvardagslege forståinga av radiotale liknar meir på musikkoppleving enn på lesing av tekstar. Å snakka dreier seg om å utøva ein retorikk der klangen frå stemmer og personlegdomar er fundamentet for samforståing. Å lytta er like mykje eit levande, kroppsleg forhold som ein intellektuell og rasjonell prosess. Snakkinga er så kvardagsleg at både sosio-materielle […]

Retorisk spontanitet og kontroll

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Artikkelen drøfter forholdet mellom spontan og konvensjonell språkbruk i radio og fjernsyn utfra begrepene kairos og retorisk situasjon, og utfra en motstilling av Foucaults begrep om kontrollregimer og Merleau-Pontys begrep om instruktiv spontanitet. Det er en tese i artikkelen at talens overbevisningskraft er aller sterkest når den er ukontrollert, når den talende ikke helt vet […]

Truverde på spel

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Då Åsne Seierstad kasta seg mot bakken midt under tv-opptak i Bagdad, vart krigen røyndom for alvor. Den profesjonelle roa var borte. I staden såg vi ei redd jente. For sjåartala sin del kunne ingen produsent ha planlagt det betre. I moderne kringkasting baserer truverdet seg på personlegdom. Det er eit skjørt forhold. Åsne Seierstad […]

Vinter og kaldt i norsk journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


I januar besøkte eg ti norske redaksjonar på ei veke, og fekk eit lynkurs i framtidsangst. Både fors­ka­rar og jour­na­lis­tar stre­var med å for­stå kva som skjer med jour­na­lis­tik­ken som pro­fe­sjon i vår tid. Net­tet har blitt ein vik­tig pub­li­se­rings­ka­nal, men sjølv om alle mediene bru­kar store pen­gar på å vera jour­na­lis­tisk til sta­des på net­tet, så er […]

Ungdommar er teknologiske deterministar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den teknologiske utviklinga er grunnleggande open. Ungdommar som torer å utfordra dei sosiale medienes tvangstrøye kan utgjera ei veldig kraft.   Dei fleste ele­var på vidare­gå­ande sku­lar er på eit sta­dium i livet der dei enno ikkje har reflek­tert noko sær­leg over tek­no­logi­ut­vik­linga, og sine eigne val­mog­leg­hei­ter når det gjeld medie­åt­ferd. Ung­dom­mane er stort sett tek­no­lo­gi­en­tu­si­as­tar, […]

Journalisten som teknologisk determinist

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Journalister har en instrumentell tilnærming til teknologi. I sin enkleste form viser den seg ved at de teknologiene som ser ut til å styrke profesjonen blir oppfattet positivt, mens de som ser ut til å svekke den blir oppfattet negativt. Vi inter­vjuet 32 norske jour­na­lis­ter i 2007, og våre infor­man­ter mente da at infor­ma­sjons­søk på Google […]

Den ekstraordinære høyringa

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eit resepsjonsteoretisk hovudoppgåveprosjekt ved HF-seksjonen på Institutt for medievitskap. Sidan kring hundreårsskiftet har det vore råd å flytta, spela inn og endra på lydar slik at dei vert lausrivne frå den materielle situasjonen dei oppstår i. Den teknologiske utviklinga førte til noko grunnleggande nytt. Tidlegare forsvann alltid lydane der dei oppstod, men no kan dei […]