journ

Teknologi

 • Ingen kategorier
 • Eg har forska på teknologiens rolle i menneskelivet sidan starten av doktorgradsstudiet mitt i 1997, og i løpet av alle desse åra har eg lagt merke til at digitale teknologiske nettverk tek over fleire og fleire aspekt ved kommunikasjonen. Kunstig intelligens er eit spesielt interessant og farleg fenomen. Det er viktig at universitetet har ei fagleg sterk forståing av slike tekniske ordningskrefter.


  Internett er betre enn DAB

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  DAB vert ikkje brukt særleg av dei unge, og vil få ei sakte fallande lyttarkurve etter som dei eldste lyttarane døyr og få yngre kjem til. Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge skriv i BT 23. september at Internett kan ikke erstatte DAB . «Internett er ikke et egnet alternativ til kringkasting, dersom man ønsker […]

  Fjernsyn til evig tid

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Det er nesten umogeleg å overdriva kor viktig fjernsynet er i det norske samfunnet.  «De neste årene skal vi vinke farvel til fjernsynet slik vi kjenner det”, seier Erik Fossen i Bergens Tidende 28. januar. Eg trur han kjem til å vinka til han får krampe i armen og ikkje orkar meir. Det hadde vore […]

  Mediet ingen vil ha

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  DAB er ikkje bra for det norske samfunnet berre fordi det vert brukt milliardar på infrastruktur og PR-kampanjar. Det finst spennande digitale moglegheiter for lydleg kommunikasjon på nettet, men dei vert utforska av heilt andre krefter enn NRK, P4 og RadioNorge. Det gjeld alle former for musikk og snakking på mobilen, ein veksande brukarkultur knytt […]

  Mot informasjonsstraumen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Den utvekslinga av meiningsfulle bodskapar frå menneske til menneske som skjer ved hjelp av teknologien, vert i dag hovudsakleg mystifisert av hokuspokusorda «cyberspace» og «virtual reality». Informasjon er ikkje utan vidare av verdi, den kan like gjerne skapa forureining av tanken, påstår Hans Skjervheim i artikkelen «Den klassiske journalistikken og den nye medieideologien» i Nytt […]

  Ungdommar er teknologiske deterministar

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Den teknologiske utviklinga er grunnleggande open. Ungdommar som torer å utfordra dei sosiale medienes tvangstrøye kan utgjera ei veldig kraft.   Dei fleste ele­var på vidare­gå­ande sku­lar er på eit sta­dium i livet der dei enno ikkje har reflek­tert noko sær­leg over tek­no­logi­ut­vik­linga, og sine eigne val­mog­leg­hei­ter når det gjeld medie­åt­ferd. Ung­dom­mane er stort sett tek­no­lo­gi­en­tu­si­as­tar, […]

  Teknologiar er moralske aktørar

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Teknologiar har si eiga meining gjennom å vera samtalepartnarar for menneska. Dette kan dagens Holbergpris-vinnar lære oss. Jon Elster synest ikkje det bra at Bruno Latour får Holbergprisen 2013. I Aftenposten 24. april formulerer Elster sin skepsis, og skriv blant anna «Hva betyr det at bjørketre og slimålen, for eksempel, «lager sin egen mening». Kanskje […]

  Smarttelefonen lagar revolusjon

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Mobiltelefonen har store muligheiter for å laga medierevolusjon i Norge, særleg dersom GPS-lokalisering blir tatt meir kreativt i bruk. Medie- og elektronikkbransjen posisjonerer seg heile tida i forhold til mobiletelefonen sin rolle som multimedieapparat. Folk etterkvart kan både senda og motta alle slags former for lyd, bilete, tekst og grafikk over nettverket. Dette kan bli […]

  Sentralen og det norske nervesystemet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]

  Radioen og det lydlege (hovudoppgåve)

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Dersom eg misser radioapparatet på golvet gjev det lyd frå seg, men i normal bruk kjem lydane gjennom apparatet utan å ha dei verkelege kjeldene sine i mitt nærvere. Radioprogramma skuldast at den lydlege dimensjonen i visse hendingar vert formidla frå eit uklart der gjennom ein sanseteknologi til min lokale omgjevnad her, slik at eg […]

  Norsk radio på pauseknapp

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Den danske radiosjefen sin strategi inneber ei dristig fornying av radiomediet, mens Vasaasen sin strategi inneber at slik fornying neppe vil finna stad i Norge i hans sjefstid. Lonsmann ynskjer å utvikla radio som eit tredelt fenoment: 1) Som eit massemedium med høgkvalitetsinnhald, med full uavhengigheit frå kommersielle interesser. 2) Som eit gruppemedium i kobling […]