cri

Kritikk


Akademisk analyse dreier seg i stor grad om meiningane til den som skriv. Forskingsprosessen er normativ tvers i gjennom, men haldningane til forskaren er sjeldan omtalt i publikasjonane. Objektivitet er liksom ei dyd. I kontrast til dette eksponerer eg mine verdiar aktivt i kronikkar, essays, bokmeldingar og andre evaluerande tekstar.


Tankar til ingen nytte

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Grunntonen i boka er dyster og velkjent. Humaniora er i krise. Universitetet har vorte ei «kunnskapsbedrift» driven med new public management. Studentane har vorte kundar, publisering vert målt kvantitativt, forskinga må skje i store grupper som liknar på eit firma, og sal av forskingsresultat har vorte ein dyd. Alle universitetsfaga går gjennom same endringsprosessar, men […]

Vikingar i Technicolor

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Interessant og fargesprakande formidlingsperspektiv på vikinganes teknologi og hærtog. Vikingtida er eit nesten populistisk temaval, med den tvers gjennom actionfylte handlinga. Vikinger i krig utnyttar dette maksimalt, og blir ein våt draum for alle hobbyhistorikarar. Boka gjev eit spennande og originalt «Technicolor-preg» til historia, på grunn av alle dei grafiske illustrasjonane. Boka har eit interessant […]

Fortidas visuelle retorikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Forfattaren forsøker å tilfredsstilla ekspertar og eit allment publikum samtidig, men han burde ha satsa på det allmenne publikumet, meiner vår bokmeldar. Boka handlar i hovudsak om korleis berømte retorikarar har bruka biletkunst og skulptur i talekunsten, og er spekka med eksempel. Kjeldsen siterer romaren Quintilian (ca. 35–100 e.Kr.), som samanliknar kvardagsspråket med ein stivt […]

Kjemisk fri for forenkling

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Dette kan mange realistar følgja, men det er i ytterkanten av kva som kan formidlast populært, skriv vår bokmeldar. Eg får H2O på mølla av å lesa denne boka. Før dette kunne eg ikkje meir kjemi enn det norske skuleverket injiserte i meg fram til 1988. Å lesa Mostad si bok var ei betimeleg påminning […]

Apologetisk om det overnaturlege

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Det er nesten skremmande lesing for eit opplysningsmenneske, skriv vår bokmeldar. Boka handlar om folk si tru på overnaturlege forhold. Stoffet er engasjerande og levande fortalt, men over det heile kviler eit ubesvart spørsmål: Finst det i det heile teke noko overnaturleg? Folkloristen Selberg skil teoretisk mellom organisert religion i kyrkjesamfunna og ein langt mindre […]

Norsk medietidsskrift bør slutta å publisera på papir

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Det papirbaserte tidsskriftet vert mindre viktig år for år. Til kvardags brukar forskarane bibliotekets elektroniske tidsskriftskatalog, sidan universitet og høgskular uansett abonnerer på dei mest sentrale tidsskrifta. Forskarane lagrar dei vitskaplege artiklane som PDF-filer på sine personlege datamaskiner, medan papirversjonen står til pynt i hyllene på universitetsbiblioteket. Tidsskriftet Digital kompetanse, eller Nordic Journal of Digital […]

Sneversynt filmhistorie

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Det skarpe fokuset på filmkunsten og filmbransjen er styrken til Norsk filmhistorie, men også den største svakheita, meiner vår bokmeldar. Går det an at ei filmhistorie handlar for mykje om film? Ingen har skrive ei samla norsk filmhistorie sidan Sigurd Evensmos Det store tivoli kom ut i 1967. Difor er det sjølvsagt spennande at Universitetsforlaget gjev ut ei slik […]

Fagleg nullpunkt

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Om bevissthet er teoretisk og metodisk syltynn. Det er skuffande at Fagbokforlaget gjev ut ei bok som er så fagleg svak, meiner vår bokmeldar. Om bevissthet handlar om medvitstilstandar som går utover dei normalvitskapen anerkjenner som verkelege, til dømes nær-døden-opplevingar. Boka er teoretisk og metodisk syltynn, og tolkingane djupt spekulative. Holter Brudal tek for seg […]

Den amerikanske professoren

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Norske professorar og førsteamanuensisar har altfor stor avstand til studentane sine. Den amerikanske professoren, derimot, diskuterer, rettleiier og foreleser tett på studentane sine. Professorane er tilgjengelege og interesserte, og dette skapar ein tillitsfull fagleg kontakt. Tillit kan her definerast som villigheit til å oppfatta påstand X som fakta, nyttig informasjon, viktig, etc. Ein kan innvenda […]

Sanning og forvirring

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Kan me kontrollera vår tru? Kva skal til for at det me trur, er sant? Kva har du grunn til å tru at er verkeleg? Slik spør Raino Malnes, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, i si nye bok. Han tek opp epistemologiske spørsmål med supermange svar, og det heile er ein invitasjon til […]