journ

Mediedesign

 • Ingen kategorier
 • Karl Marx sa at forskaren ikkje berre kan tolka verda; han må forandra verda direkte. Medieforskarar kan ikkje berre analysera media, me må skapa nye media. Eg ynskjer å læra så mykje som råd om samanhengen mellom medieteknologi, innhaldsproduksjon og menneskeleg erfaring. Kvar prototype me lager fortel oss endå meir om kva som ikkje verkar, og litegrann om kva som er verdt å gå vidare med.


  Børs mot katedral i mediebyen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Studentane må tenkja over kvifor dei vil ta ei universitetsbasert medieutdanning. Den praktiske medieutdanninga ved Universitetet i Bergen skal flytta saman med mediebransjen i Bergen Media City frå 2017. Når børs og katedral kjem under same tak, er det lett å tenkja at børsen vil ta mest plass, og at dei akademiske verdiane vert dytta […]

  Offentleg mediedesign

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Kva er den vesentlegaste medieforskinga fram mot 2020? Svaret er forskingsbasert mediedesign. Her er det offentleg tilsette medieforskarar som lagar eit komplett medium, med grensesnitt, prosedyrar for redaksjonelt innhald, og ein invitasjon til ei viss form for sosial interaksjon. Forskarar har allereie byrja å arbeida direkte med verkelegheita, og det finst gode eksempel på konkrete […]

  Prinsipp for massedialog i norsk radio

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Nye medium skapar revolusjon, blir det hevda. Mobiltelefonen og Internettet gjev folk større kontroll over mediekvardagen sin, og dei kan difor oppføra seg meir sjølvstendig og fritt enn i gamle dagar. Viss dette er sant; korleis kan det slå ut i norsk radio i framtida? På eit nivå er det ingen tvil om at dei […]

  Vi treng forsking, ikkje innovasjon

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Nye medier handlar om meir enn mobiltrendar og graden av økonomisk suksess for VG+. Mediesamfunnet treng den typen langvarige, kjedelege og grundige undersøkingar som berre universitet og høgskular kan tilby. Eg er på forskingsreise til Amsterdam saman med gode kollegaer, og på torsdag hadde me meldt oss på konferansen”Wireless Stories. New media in public space” […]

  Sats på mediedesign!

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Samfunnsoppdraget til medievitskapen i Norge utvidar seg sakte men sikkert i retning av ”mediedesign”. Dette er ein metode for å bygga eit heilt medium i forskingslaboratoriet, uavhengig av mediebransjens krefter. Slike tilnærmingar har tradisjonelt vore heilt marginale. Utvikling av nye medium skjer hovudsakleg ute i medieindustrien, og i liten grad i norske universitetsmiljø. Men det […]