Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Bokmelding" på larsnyre.no.

Fortidas visuelle retorikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forfattaren forsøker å tilfredsstilla ekspertar og eit allment publikum samtidig, men han burde ha satsa på det allmenne publikumet, meiner vår bokmeldar. Boka handlar i hovudsak om korleis berømte retorikarar har bruka biletkunst og skulptur i talekunsten, og er spekka med eksempel. Kjeldsen siterer romaren Quintilian (ca. 35–100 e.Kr.), som samanliknar kvardagsspråket med ein stivt […]

Kjemisk fri for forenkling

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dette kan mange realistar følgja, men det er i ytterkanten av kva som kan formidlast populært, skriv vår bokmeldar. Eg får H2O på mølla av å lesa denne boka. Før dette kunne eg ikkje meir kjemi enn det norske skuleverket injiserte i meg fram til 1988. Å lesa Mostad si bok var ei betimeleg påminning […]

Apologetisk om det overnaturlege

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er nesten skremmande lesing for eit opplysningsmenneske, skriv vår bokmeldar. Boka handlar om folk si tru på overnaturlege forhold. Stoffet er engasjerande og levande fortalt, men over det heile kviler eit ubesvart spørsmål: Finst det i det heile teke noko overnaturleg? Folkloristen Selberg skil teoretisk mellom organisert religion i kyrkjesamfunna og ein langt mindre […]

Sneversynt filmhistorie

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det skarpe fokuset på filmkunsten og filmbransjen er styrken til Norsk filmhistorie, men også den største svakheita, meiner vår bokmeldar. Går det an at ei filmhistorie handlar for mykje om film? Ingen har skrive ei samla norsk filmhistorie sidan Sigurd Evensmos Det store tivoli kom ut i 1967. Difor er det sjølvsagt spennande at Universitetsforlaget gjev ut ei slik […]

Fagleg nullpunkt

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Om bevissthet er teoretisk og metodisk syltynn. Det er skuffande at Fagbokforlaget gjev ut ei bok som er så fagleg svak, meiner vår bokmeldar. Om bevissthet handlar om medvitstilstandar som går utover dei normalvitskapen anerkjenner som verkelege, til dømes nær-døden-opplevingar. Boka er teoretisk og metodisk syltynn, og tolkingane djupt spekulative. Holter Brudal tek for seg […]

Sanning og forvirring

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Kan me kontrollera vår tru? Kva skal til for at det me trur, er sant? Kva har du grunn til å tru at er verkeleg? Slik spør Raino Malnes, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, i si nye bok. Han tek opp epistemologiske spørsmål med supermange svar, og det heile er ein invitasjon til […]

Nyttig historie om farskap

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Lorentzen får meg til å sjå meir historisk på mi rolle som far, skriv vår bokmeldar. Eg er sjølv far, og har tenkt mykje på dét opp gjennom åra. Den nye boka til Jørgen Lorentzen fekk meg til å sjå meir historisk på mi rolle som far i familien og far for familien. Lorentzen brukar […]

Velorganisert om leiing

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Analysane av leiarrolla er høgst relevante for forståinga av det norske samfunnet i 2012. Leiaren er ein viktig figur i norsk yrkesliv, og det er stadig debatt om kva som er god og dårleg leiing. Difor er det lurt av Universitetsforlaget å gje ut ei «Hva er»-bok om leiing. Jan Ketil Arnulf er førsteamanuensis ved […]

Kvinners politiske makt

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Bok med potensial til å verta eit standardverk for folk som er opptekne av kvinnesakas historie. Skard har skrive ei global historie om kvinners politiske makt, og fokuserer på kvinner som har nådd toppen i sine land gjennom verv som statsminister eller president. Kva skjedde som gjorde at mønsteret med mannleg makt vart brote, spør […]

Er evolusjonen subjektiv?

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Analysane av utviklingshistoria til mennesket er fascinerande, men også litt spekulative. For 3,7 millionar år sidan gjekk det ein menneskeskapning over ei solsvidd slette i Afrika, og leidde eit barn i handa slik at dei skulle halda følgje. Dette er eit fascinerande bilete på omsorg som følgde meg gjennom resten av boka. Magne Lindholm er […]