Lista viser alle tekstar publisert i "2009" på larsnyre.no.

Mikke Mus-faget slår tilbake

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det har blitt ein del av folkloren i akademia at medievitskap er eit Mikke Mus-fag, det vil seia at me ikkje driv med ordentleg forsking, og at me veljer våre forskingsobjekt utifrå kva me sjølv synest er gøy (tv-seriar og nettverking på web 2.0). Sissel Benneche Osvold omtalte i si tid medievitarar som «såkalte forskere». […]

Medievitskap, naturlegvis

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det kan virka som faget vårt enno ikkje torer å slappa av med identiteten sin. Sjølv om medieforskarane eigentleg ikkje lurer på kva dei driv med, har faget så lang tradisjon for å diskutera sin eigen identitet at usikkerheita har blitt ein vane. Dette inntrykket festa seg etter ein serie debattar knytt til Espen Ytreberg […]

Den femte statsmakt

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Vårt fag kan tenkjast på som ei femte statsmakt, som overvåker den fjerde statsmakta (og den igjen overvåker makta i stortinget, rettssystemet og regjeringa). Etter kvart har media fått ein dominerande plass i spekteret av samfunnsmakter, og har blitt ei meir egoistisk statsmakt enn før. Merksemd målt i sjåartal, annonsekroner og omtale i andre medier […]

Det norske i norsk medievitskap

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


På same måte som andre vitskapar har medievitskapen plikt til å forska på vilkåra i det norske samfunnet, i notid og fortid. Me arbeider for skattebetalarane sine pengar, og det minste dei må få igjen er ei ordentleg framstilling av forholda i Norge. Journalistar og den breie offentlegheita kan også ha nytte av analysar av […]

Skjer det en googlisering av journalistikken?

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


De er avhengige og ikke alltid like kunnskapsrike: Rapport fra undersøkelse om norske journalisters bruk av søkemotorer. I 2007 fore­tok vi en under­sø­kelse av bru­ken av søke­mo­to­rer blant jour­na­lis­ter i Norge. Det var en kva­li­ta­tiv under­sø­kelse hvor vi inter­vjuet 32 jour­na­lis­ter i ulike typer medier: lokal­avi­ser, radio, nasjo­nale papir­avi­ser, nett­avi­ser og fjern­syn. For­må­let var å finne ut mer […]

Er Twitter viktig? Svaret er nei

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dette var jo ein spoiler. Men eg er typecasta som ein skurk her i kveld, og då kan eg like gjerne vidareføra min kritiske analyse av Twitter. Nedrakking er jo mykje artigare enn avbalansert fornuft. Twitter er altså ikkje viktig, hevdar eg. Etter det fyrste innlegget i Bergens Tidende vart det debatt på nettsidene. Signaturen […]

Fjernsyn: det personlege mediet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


På 1960-talet laga den kanadiske medieforskaren Marshall McLuhan stor furore ved å omfavna fjernsynet som ein heilt naturleg del av den sosiale og sanselege omgjevnaden. Han meinte at fjernsynets lydar og levande bilete skapte eit spesielt sterkt personleg engasjement hjå publikum. Det dreier seg om at andlet, kroppar og stemmer er utgangspunktet for kommunikasjonen, og […]